Goed geïnformeerd van A naar B

Verkeersinformatie helpt mensen snel, veilig en aangenaam van A naar  B te reizen. Denk hierbij aan een overzicht van wegwerkzaamheden, maximumsnelheden, vertragingen en parkeerinformatie. Deze data moeten dan wel toegankelijk, actueel en betrouwbaar zijn.

Velperbroek Avondspits Luuk Van Der Lee 1 Velperbroek Avondspits Luuk Van Der Lee 1

Relevante reisinformatie in heel Nederland

Onze regio werkt hard aan het inzetten van nieuwe mobiliteitsconcepten. Daarmee moet een reiziger zowel voor als tijdens zijn reis goede afwegingen kunnen maken over zijn verplaatsing en wat hij of zij onderweg kan tegenkomen. Hierbij zijn mobiliteitsdata de ‘brandstof’ voor innovatieve mobiliteitsconcepten.

Reizigers en weggebruikers gebruiken steeds meer reisinformatie om keuzes te maken in vertrektijdstip, modaliteit en route. Op basis van actuele data kunnen reizigers hun reisgedrag aanpassen of (her)overwegen. Publieke wegbeheerders leveren relevante mobiliteitsdata aan het landelijke platform NDW, dat deze data ter beschikking stelt aan private partijen. Deze serviceproviders maken hier diensten en producten van.

Veel data komen voort uit werkprocessen bij de wegbeheerders. Denk bijvoorbeeld aan planning van wegwerkzaamheden, vergunningen voor evenementen en verkeersbesluiten.

De doelstelling van het project Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata is dat eind 2023 elke wegbeheerder in Nederland 90% van de data-items levert op een duurzame manier die in de organisatie is geborgd. Het ontvangen van relevante reisinformatie heeft alleen zin als reizigers deze overal in Nederland kunnen ontvangen. Daarom moeten alle wegbeheerders in Nederland en in onze regio Arnhem-Nijmegen aan deze opgave meedoen. De regio heeft hierin alleen een coördinerende rol.

Data top 15

De digitaliseringsopgave betreft een bestuurlijke afspraak tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de verschillende regio’s. De afspraak is geborgde informatie te leveren van 15 gedefinieerde data-items:
1. Geplande wegwerkzaamheden
2. Wegwerkzaamheden Actueel
3. Incidenten
4. Restduur incidenten
5. Maximum snelheden
6. Borden
7. Regelscenario’s
8. Beeldstanden
9. Brugopeningen
10. Parkeren statisch
11. Parkeren dynamisch
12. Evenementen
13. iVRI
14. Logistiek
15. Fiets

Digitaliseringsopgave Digitaliseringsopgave
Incar Slimme Mobiliteit Fotolia 26791136 XL.Aangepast 890X250 Incar Slimme Mobiliteit Fotolia 26791136 XL.Aangepast 890X250

Op weg naar geborgde datalevering

Afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet binnen de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata. Wegbeheerders raken steeds meer betrokken bij de opgave en de aard van die opgave. Er is ook een verbreding zichtbaar van de opgave binnen wegbeheerdersorganisaties. Meer collega’s zijn betrokken geraakt. Dit is belangrijk omdat de beoogde data uit bestaande werkprocessen voortkomen. Deze werkprocessen zijn zijn vaak verdeeld over verschillende plekken binnen een organisatie.

De maandelijkse werksessies, in afstemming met het Regionale Datateam Oost Nederland, hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Daarmee is draagvlak en bewustzijn op alle niveaus gecreëerd. Dat is een belangrijke basis voor effectieve volgende stappen.

Deze regionale werksessies zetten we de komende periode voort. De focus ligt dan wel meer op het borgen van de datalevering. Dus niet eenmalig aanleveren (projectmatig), maar de datalevering ook echt borgen binnen de werkprocessen van elke wegbeheerder.


Betrouwbaar en actueel
Data bij publieke wegbeheerders komen voort uit (deels bestaande) werkprocessen. Zo komen geplande wegwerkzaamheden en evenementen in het regionale afstemmingsproces. aan de orde. Een proces dat al meer dan 10 jaar bestaat. Opname in een informatieketen stelt echter andere eisen aan het aanleveren van afgesproken data. Deze moeten betrouwbaar zijn, actueel en voldoen aan een bepaald format. En dat voor alle 15 data-items. Dat is een grote organisatorische opgave. Het leveren van de data moet uiteindelijk expliciet onderdeel worden van de werkprocessen binnen wegbeheerders.

Digitalisering is voor veel professionals nog onbekend terrein. Het project is erop gericht aan te sluiten bij de bestaande praktijk van een wegbeheerder: bestaande initiatieven of projecten die in voorbereiding zijn verrijken met digitale oplossingen. Dit zorgt draagvlak bij de betrokken partijen en maakt dat de opgave bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen en toekomstbestendig is.


Samenwerking met partners
De wegbeheerders zijn zich bewust van de kracht om samen deze digitaliseringsopgave op te pakken. Alleen als alle wegbeheerders hier op inzetten ontstaat een informatieplatform voor nieuwe mobiliteitsconcepten. De huidige informatietechnologie biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Deze opgave levert een bijdrage aan we het publieksgericht werken. Bij de regionale informatie- en werksessies betrekken we ook partners die bezig zijn met het ontwikkelen van mobiliteitsconcepten.


Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken: Provincie Gelderland, 18 gemeenten, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Regionaal Verkeers Management Team Arnhem Nijmegen (RVMT).

Datapedia

Lees hier alles over de Data top 50

Deze Datapedia is een onderdeel van het landelijk project 'Digitalisering Mobiliteitsdata'. Doel is de wegbeheerder digitaal capabel maken en de data-items structureel beschikbaar te hebben. De Datapedia helpt je bij het wat, het waarom, en het hoe van deze digitaliseringsopgave. Zodat je direct aan de slag kan!